วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ วุฒิลักษณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม ทักษะ ความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพและโครงการอาหารกลางวัน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มอบนโยบายสร้างเสริมทักษะ ความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ และโครงการอาหารกลางวัน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ในการนี้ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายให้ความรู้ การดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้า
โดยประชุมฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการสุขภาพ และโครงการอาหารกลางวัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และส่งผลให้เกิดการพัฒนาสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามประกาศของ สพฐ. ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่ส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 245 คน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร