วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายปิยะพงษ์ วรรณวงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา วางแผนและสนับสนุนการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2567 และรุ่นที่ 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร