วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้นายเจตพงศ์ วิไลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมบ้านไร่ไผ่หวาน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน