วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายมุ่งเมือง วนากมล นักวิชาการศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ 2567 – 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน คนพิการ สตรีและครอบครัว ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมสิบล้านบุรีรีสอร์ทแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน