วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น.นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางสาวนภานันท์ วินัยเยี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการรายงานสถานการณ์เด็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอน MICS ข้อมูลเด็กสู่การวางแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยและการศึกษา โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ณ ห้องธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน