วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมสัมนาทางวิชาการแนวทางการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ วางแผนการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเมือง จังหวัดลำพูน