วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางสาววรินทร ปัดกอง และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ติดตามภาระงานของแต่ละกลุ่มงานที่มีความเร่งด่วน เพื่อให้ทันตามปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำการทำงานของแต่ละกลุ่มงานให้มีความสอดคล้อง ลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ไม่จำเป็น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน