วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ วุฒิลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมทบทวนมาตรการการรายงานข่าวและการจัดการความรุนแรงในโรงเรียน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) เพื่อทบทวนมาตรการการรายงานข่าวการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการจัดการความรุนแรงในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทันท่วงทีและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน