วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้นายดนุสรณ์ ม่วงกล่อม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงในรายละเอียดและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนใน ชนบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย สภากาชาดไทย เพื่อให้บริการและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ จักษุแพทย์ เป็นประธานในการประชุม