วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูฝ่ายวิชาการที่ดูแลรับผิดชอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ชั้น 2 อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน