วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ วุฒิลักษณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นายเจตพงศ์ วิไลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายดนุปวีณ์ ทิพย์อุโมงค์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อรับทุนมูลนิธิ ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน