วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเจตพงศ์ วิไลกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อทราบและนำเสนอแผนปฎิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อพิจารณา ต่อคณะอนุกรรมการฯ โดยมีนายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ ตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน