วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในที่ประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 8 สถานศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานเขตเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของแต่ละรายวิชาที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูงสุดระดับจังหวัด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับมอบแทน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน