วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ครั้งที่2 ณ.ห้องประชุม1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน