วันที่ 27 มีนาคม 2567 น.นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายเจตพงศ์ วิไลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวนภานันท์ วินัยเยี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายมุ่งเมือง วนากมล นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อทราบ และได้พิจารณาเรื่องการดำเนินงานโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนางพุฒชาด จันทร์ดำ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธาน