วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567 เพื่อให้การแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเป็นระบบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน