วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริในระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน