สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
ประกาศ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำปี 2567