ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ รอบที่ ๒ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน