ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ พิมพ์เขียว และ ข้อความ
อาจเป็นภาพวาดรูป พิมพ์เขียว, แคลริเน็ต และ ข้อความ