ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน