ประกาศ : ผลการประเมินเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์สถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566