ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน