วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้านหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล พบปะและปฐมนิเทศรายตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกสังคม 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และวิชาเอกฟิสิกข์ 1 อัตรา ซึ่งได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ และกล่าวให้โอวาท ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจที่เป็นครู การเป็นครูเป็นแล้วเป็นตลอดชีวิต ให้ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีวินัยประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ