วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาววรินทร ปัดกอง และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมรับชม รับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทราบข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษา โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุ วงศ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2567 เพื่อชี้แจ้งข้อราชต่างๆ จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมชััน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน