วันที่ 10 สิงหาคม 2566นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลพร้อมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา