วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แม่ฮ่องสอน และนายวีระ พุ่มไม้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์