วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 07.30 น. นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความในการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน และคณะครู ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และได้เดินเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน และเดินตรวจเยี่ยมความพร้อมห้องเรียน โรงอาหาร และหอพักนักเรียน เป็นต้น อีกทั้งยังได้มอบนโยบาย 10 จุดเน้น ของ สพฐ. เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”