วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความในการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน และคณะครู ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังได้มอบนโยบาย 10 จุดเน้น ของ สพฐ. เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เดินเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน และเดินตรวจเยี่ยมความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียน และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ