วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความในการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนปายวิทยาคาร พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน และคณะครู ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และได้เดินเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน และเดินตรวจเยี่ยมความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียน และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร