วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิภารัตน์ กันทะมาและนายเอกรินทร์ พงษ์เพชราภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับ แผนการรับนักเรียน, การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต และการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมฉัตรนพรัตน์ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”