วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ออกพื้นที่นิเทศ กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนปายวิทยาคาร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา พร้อมทั้งเดินได้เดินตรวจเยี่ยมห้องเรียน และเดินเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งพบปะพูดคุย และให้กำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน แก่นักเรียนและครู โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร