วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ออกพื้นที่นิเทศ กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา และชี้แจ้งข้อราชการต่างๆ พร้อมทั้งเดินได้เดินเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม