วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพม.แม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และครูแกนนำ PISA พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายสำคัญในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
ในการนี้ได้นิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการจัดการศึกษา โดยมีนายนิคม สิงห์สูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ นางสาวปวีณา จรรยาขจรกุล และนางเดือนฉาย ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์