วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพม.แม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และครูแกนนำ PISA พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายสำคัญในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
ในการนี้ได้นิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการจัดการศึกษา โดยมีนายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุล นายศิริชัย จิตสว่าง และนางลลิภัทร สืบเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ