วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และครูแกนนำ PISA มอบนโยบายสำคัญในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน อีกทั้งได้นิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการจัดการศึกษา โดยมีนายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร นายนราวิชญ์ ใสส่อง นางสาวกษมา อุดทาเรือน นางสาวหัสดาภรณ์ พรหมคำติ๊บ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมธนี พหลโยธิน โรงเรียนปายวิทยาคาร