วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพม.แม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และครูแกนนำ PISA พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายสำคัญในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
ในการนี้ได้นิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการจัดการศึกษา โดยมีนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม นายปรีชา ใจน่าน และนายคมกริช รักทุ่งรวงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม