วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 14:30 น. ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ กษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นายวีระ พุ่มไม้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การและคณะ เดินทาง ไปนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On-site อย่างปลอดภัยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รวมถึงความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19) ของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบาย ของ สพฐ โดยมีผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร