วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้านิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีด ร.วาสนา จินดาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้ประสานงานศูนย์สอบให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการของสนามสอบ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน