อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

นายศรัณยู มีทองคำ
ประธานอนุกรรมการ
นายเอนก ไชยวงค์
อนุกรรมการ
ผู้แทน กศจ.
นายสังคม คัดเชียงแสน
อนุกรรมการ
นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
นางกัญญา สมบูรณ์
อนุกรรมการ
ผู้แทน ก.ค.ศ.
นายสมนึก เมืองเจริญ
อนุกรรมการ
นายเชษฐพงศ์ ด่านบุญเรือง
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
นายวิเชียร ชูเกียรติ
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาฯ
นายปุระเชษฐ์ มธุรส
อนุกรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
นายวัชรกร สุรินทร์
อนุกรรมการ
ผู้แทนครู
นางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุล
อนุกรรมการ
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ป้องกัน
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
นางศรีสุดา พุทธรักษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
นางสาววรรณวลี สุดสนิท
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล