นายอัมพวาร อิตุพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
นายปุรเชษฐ์ มธุรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร
นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม
นายนิคม สิงห์สูตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา
นาย สยาม เรืองสุกใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
นายวัชรกร สุรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม