โครงสร้างการบริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
E-mail : sumborn@gmail.com
Tel : 084-053-5161
นางสาววรินทร ปัดกอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : beewarin1006@gmail.com
Tel : 080-797-6929
นางศรีสุดา พุทธรักษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : dasusri24@gmail.com
Tel : 093-392-8667
นางสาววรรณวลี สุดสนิท
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Email : wanwalee@pck1.go.th
Tel : 082-219-7008
นางจินดา สินวีรุทัย
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกิติกร ศักดิ์คีรีงาม
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวมณีวรรณ โรจนเกียรติคุณ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
นายนัทวิศาสตร์ รังษีจันทร์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล