วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์