วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปต้อนรับ นายธฤติ ประสาสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอ ปาย