วันที่ 5 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนได้ต้อนรับ นายทองเลื่อน บุญเพ็ง เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน โดยคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมต้อนรับแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมนีลเศวต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ