วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสที่ท่านให้เกียรติบรรยาย”การเสริมทักษะความปลอดภัยในสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Active Learning)” พร้อมทั้งเดินพบปะ พูดคุยกับนักเรียน และคณะครู ในการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน