วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนายวีระ พุ่มไม้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) จำนวน 10 ท่าน ได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน