วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนและนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร่วมต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการ (นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร) ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 พร้อมด้วยคณะ เพื่อรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน