วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นำโดยนางสาววรินทร ปัดกอง และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ต้อนรับท่านดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ทั้งนี้นางสาววรินทร ปัดกอง และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดี ณ อาคารอเนกประสงค์ “บุญชูตรีทอง” โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ