วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางสาววรินทร ปัดกอง และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้การต้อนรับท่านดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจ ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบายด้านการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา การเยี่ยมบ้านนักเรียน รวมทั้งให้คำแนะนำ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ของ สพม.แม่ฮ่องสอน โอกาสนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ของ สพม.แม่ฮ่องสอน จำนวน 8 โรงเรียน